ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIOHUUR

FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL
ONDERDEEL VAN: RED EPIC STUDIOS
5151RM DRUNEN
KVK: 85028762

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten die met RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL worden gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL houdt zich het recht voor per verbintenis additionele voorwaarden of aanpassingen te stellen.

 

 1. Huurperiode, Reservering, Contactgegevens
  1.1 Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde uren of dagen. De huurperiode van de studio geldt voor een minimum van 1 uur.
  1.2 De reservering geschiedt door de huurder zelf via het registratieformulier op de website, mondeling, telefonisch, per app of per mail. Bij het reserveren is het opgeven van uw contactgegevens verplicht, evenals een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.

1.3 RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL noteert bij aanvang het legitimatiebewijs of KVK-nummer en factuurgegevens van de huurder indien deze niet bij ons bekend zijn.

 1. Huurovereenkomst, Prijzen & Betaling
  2.1 De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL akkoord zijn gegaan met de reservering.
  2.2 De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren.
  2.3 Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.
  2.4 De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld tenzij dit schriftelijk of per e-mail afwijkend is afgesproken. Alle op deze site genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld.
  2.5 De reservering is pas van kracht na betaling van de overeengekomen huursom en deze dient via een tikkie/betaalverzoek in de studio ter plekke voldaan te worden of voor aanvang van de studiohuur op de bankrekening van RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL te zijn voldaan.
  2.6 Indien er sprake is van levering op factuur dient het bedrag binnen 7 dagen bij RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL op de rekening te zijn voldaan.
  2.7 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de wederpartij binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL over het bezwaarschrift heeft beslist.
  2.8 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de huurder.
 2. Ter beschikking gestelde apparatuur, voorwerpen en faciliteiten door RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL
  3.1 In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij die studio, de keuken en de sanitaire ruimtes. Uitgezonderd zijn materiaal, props en apparatuur waar een individuele huurprijs voor gevraagd wordt.
  3.2 Bij de verhuur van de studio is het nuttigen van koffie en thee inbegrepen in de verhuurprijs, mits deze voorradig & beschikbaar zijn. Frisdranken kosten €1,50 per stuk en worden op nacalculatie gefactureerd.
  3.3 Schoonmaakkosten zijn inbegrepen mits alles weer netjes opgeruimd en schoon achtergelaten wordt. Indien anders is RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL genoodzaakt € 35,- per uur aan schoonmaakkosten te rekenen.
  3.4 Indien de studio niet volledig te reinigen is, valt dit onder schade en zal deze schade in rekening worden gebracht. Zie artikelnummer: 6.
 3. Gebruik van eigen apparatuur
  4.1 Het is de huurder in overleg toegestaan om eigen apparatuur (film, licht, grip) mee te nemen en te gebruiken in de studio.
  4.2 Bij apparatuur van grote omvang of bij apparatuur dat veel stroom verbruikt dient dit vooraf overlegd te worden. Eventueel zal bij gebruik van krachtstroom in overleg een toeslag gerekend worden.
  4.3 Gebruik van eigen apparatuur is geheel voor eigen risico en RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
 4. Aansprakelijkheid, Onderhoud
  5.1 De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken.
  5.2 De huurder dient voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden.
  5.3 Indien er melding is gemaakt door gebruiker zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen.
  5.4 Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio worden meegenomen of geleend.
  5.5 RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct, mits RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL zich aan de huurovereenkomst heeft gehouden en mits RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL zich tijdens de verhuur aan de wet heeft gehouden. Huurder vrijwaart RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL van alle aanspraken van derden.
 5. Verzekering, Beschadiging, Diefstal, Beveiliging
  6.1 De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering.
  6.2 Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden.
  6.3 Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden.
  6.4 Diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.
 6. Annulering
  7.1 In geval van annulering van een opdracht, ongeacht de reden, door Wederpartij, zal RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL de volgende vergoeding aan huurder in rekening te brengen
 7. a) bij annulering 1 dag of korter voorafgaand aan de startdatum van de verhuur, dan wel op of na de startdatum van de productie: 100% van alle voor de studiohuur gebudgetteerde kosten, uren en materiaal;
 8. b) bij annulering 2 dagen of korter (tot 1 dag) voorafgaand aan de startdatum van de verhuur: minimaal 75% van alle voor de studiohuur gebudgetteerde kosten, uren en materiaal;
 9. c) bij annulering 7 dagen of korter (tot 2 dagen) voorafgaand aan de startdatum van de verhuur: minimaal 50% van alle voor de studiohuur gebudgetteerde kosten, uren en materiaal;
 10. d) bij annulering 8 dagen of langer voorafgaand aan de startdatum van de verhuur is zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

De hiervoor genoemde datum van de verhuur zal worden opgenomen in de opdrachtbevestiging, Bij gebreke aan de verhuur bevestiging volgens artikel 1.2 zal gelden.

7.2 Als Wederpartij de startdatum van de studiohuur wil opschorten of uitstellen, om welke reden dan ook, en RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL gaat daarmee akkoord, dan heeft RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL het recht om alle daarmee samenhangende meerkosten in rekening te brengen bij de huurder. Daarnaast dient in dit geval steeds rekening te worden gehouden met de beschikbaarheid van RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL, gear en haar medewerkers.

 1. Aanwezigheid & Veiligheid
  8.1 Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL of een aangewezen persoon altijd het recht heeft op de vloer aanwezig te zijn.
  8.2 Omwille van geheimhouding van studiohuur voor shoots kan er een geheimhoudingsverklaring (non-disclosure agreement) worden opgesteld tussen beide partijen.
  8.3 De huurder is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van crew, talent & acteurs tijdens de studioboeking. RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL is niet aansprakelijk voor ongevallen voortvloeiend uit de studio boeking.
 2. Algemene bepalingen & Huisregels
  9.1 De deuren moeten altijd gesloten blijven i.v.m. insluiping. De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent.
  9.2 Gebruik van andere apparatuur van RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL dan beschikbaar gesteld is niet toegestaan zonder toestemming.
  9.3 Roken is niet toegestaan in het gebouw.
  9.4 Het gebruik van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.
  9.5 Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren zijn verboden.
  9.6 We tolereren geen discriminerende opmerkingen, zoals racistische, seksistische of homofobe opmerkingen. Het dragen van discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan, ook het dragen van full colours kleding van motorgroepen (omg) is niet toegestaan. Uitzondering omwille van een productie dient vooraf en in overleg met RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL te gebeuren.
  9.7 Mocht vanwege enige heersende pandemie sprake zijn van de door de wetgever opgelegde (wettelijke) maatregelen of adviezen, dient zowel huurder als RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL zich hieraan te houden. Maatregelen zullen kenbaar gemaakt worden in de studio of mondeling worden toegelicht.
  9.8 Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd. De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.
 3. Slotbepalingen
  10.1 Op alle overeenkomsten met RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing
  10.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.
  10.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen RED EPIC STUDIOS / FOTOSTUDIOHURENBRABANT.NL en opdrachtgever zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank Zeeland-West-Brabant.